právě se nacházíte › úvodní stranaprovozní řád

Provozní řád sportovní haly Kadaň

Článek 1

Závazný předpis Města a podmínky užívání sportovní haly

1. Město Kadaň je vlastníkem Sportovní haly - adresa U Stadionu 2028, Kadaň (dále jen SH). Pro její účelné využívání vydává Kulturní zařízení Kadaň p.o., které je provozovatelem SH, tento závazný předpis: "Provozní řád SH".

2. Tento Provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců SH, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k pracovnímu postihu (u zaměstnanců SH) či zákazu vstupu (u ostatních osob).

3. Vstup do SH a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně odpovědný trenér, cvičitel nebo jejich rodiče.

Článek 2

Specifikace sportovní haly

Prostor SH tvoří: recepce, šatny se sprchami, velká hrací plocha, tribuna, občerstvovací část, terasa, sklady, provozní technické a sociální prostory, malá tělocvična, 2 squashové hřiště, posilovna se zázemím a sauna s dalšími prostory. Podrobná specifikace je dána technickou dokumentací uloženou v kanceláři vedoucího SH. Ve SH je zabudován kamerový systém a zařízení dálkového přenosu ZDP připojení k pultu centrální ochrany na HZS ÚK.

Článek 3

Všeobecná pravidla užívání prostor sportovní haly

1. Časové využívání prostor SH je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání SH se předkládají průběžně. Jak požadavky dlouhodobé užívání, tak operativní krátkodobé požadavky je možné uplatnit u vedoucího SH nebo na recepci nebo on-line systémem na internetových stránkách.

2. Smluvní dlouhodobí uživatelé SH se prokazují předem dohodnutým způsobem.

3. Ostatní samostatné osoby mohou vstoupit do prostor pouze na základě ohlášení v recepci.

4. Do SH je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat.

5. Do prostor celé SH je zákaz vstupu podnapilým a drogově závislým osobám. V případě problémů bude recepcí neprodleně přivolána Městská policie.
6. Do prostor SH je zákaz vstupu s jízdními koly. Stojany pro kola jsou k dispozici před hlavním vchodem.

7. Uživatel je ve všech prostorách SH povinen udržovat pořádek a čistotu.

8. Uživatel SH odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.

9. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách SH přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny ve SH v souvislosti s činností uživatele.

10. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení SH v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání. Případné vady nahlásí na recepci a ty se zapíší do knihy pro tyto účely určené.

11. Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel.

12. S technickým vybavením (spouštění košů, osvětlení, ozvučení, topení apod.) může manipulovat pouze pověřená osoba provozovatele SH.

13. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a zábradlí.

14. Tribuna slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích. Na tribuně nelze provádět sportovní aktivity, pokud nebylo domluveno jinak pořadatelem.

15. Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň a poškození na tribuně, hrací ploše a v šatnách příslušný trenér. Při ostatních akcích pořadatel této akce. Stanovení pořadatelé odpovídají rovněž za provedení okamžitého úklidu.

16. Za pronajmuté prostory nesou zodpovědnost osoby, kterým byly písemně (smluvně) přiděleny.

17. Klíče od těchto prostor jsou uloženy v recepci SH případně u správce.

18. Seznamy veškerých zapůjčených klíčů od SH jsou oproti podpisu konkrétních zodpovědných osob (zaměstnanci, hasiči, provozovatel pronajmutých prostor apod.) evidovány u správce SH. Tyto osoby tak svým podpisem berou na vědomí plnou zodpovědnost za konkrétní prostory a zařízení a to i při vlastní nedbalosti či ztrátě svěřených klíčů se všemi možnými následky!

19. Provozovatel SH si vyhrazuje právo při konání turnajů rozdělit viditelným a zřetelným způsobem tribunu na divácké a hráčské sektory.

20. Provozní doba je zveřejněna u vstupních dveří SH a na internetových stránkách sportovní haly (dále jen webové stránky). Provozovatel SH si vyhrazuje právo tuto dobu v případě nutnosti kdykoliv změnit.

Článek 4

Dodržování předpisů, správa sportovní haly

Vlastníka SH zastupuje v pracovní dny a v dny pracovního volna jmenovaný vedoucí haly (v případě jeho nepřítomnosti jím jmenovaný zástupce), který dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických. Dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, na dodržování dobrých mravů, na řádné užívání SH včetně jejího zařízení a vybavení. Zástupci vlastníka jsou oprávněni nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé z těchto výše uvedených podmínek nebo předpisů nebo nerespektující pokyny těchto zástupců.

Článek 5

Všeobecná ustanovení, podmínky vstupu do sportovní haly, bezpečnost

1. Doba konání a další podmínky přístupu /například výše vstupného/ budou vždy v předstihu vyvěšeny na vývěsce SH, případně na vývěsce Městského úřadu, KZK či webových stránkách.

2. Mimo dobu konání veřejně přístupných akcí je dovolen vstup do SH pouze osobám či kolektivům, které zde mají v předstihu u správce zajištěn trénink, cvičení, soutěž či utkání (dále jen sportovní akce) nebo osobám docházejícím do prostor squashe, sauny a posilovny.

3. Na sportovní plochu SH je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím správce haly.

4. Na plochu je umožněn VSTUP pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch a to ani stíráním podešve /tmavé šmouhy/ nebo poškrabáním /například zadřenými kamínky ve spárách podešve/. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně zodpovídá trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce! Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen správce haly, vedoucí, trenér, vyučující nebo pořadatel takové osobě neumožnit vstup na plochu SH nebo ji ihned z užívání SH vyloučit případně celou akci zrušit. Při sportovních utkáních (turnajích) je za dodržení tohoto nařízení rovněž odpovědný hlavní pořadatel a to za všechna zúčastněná družstva.

5. Vstup na plochu SH je uživatelům dále umožněn jen ve vhodném sportovním úboru neohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo plochu SH /např. bez kovových předmětů, cvočků, knoflíků apod./.

6. Za sportovní činnost na ploše je plně zodpovědný trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel - jakákoliv činnost poškozující plochu nebo jinou část SH je z užívání vyloučena.

7. Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona /reprodukovaná hudba apod./ neodpovídá provozovatel ani majitel haly, ale vždy uživatel haly, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.

8. V prostoru před SH jsou vyhrazena 52 místa na parkovišti pro osobní automobily - zaměstnance a návštěvníky SH. Nutno respektovat 4 parkovací místa pro tělesně postižené!

9. V případě úrazu nebo jiného ohrožení je možno využít mobilního telefonu na recepci.

10. Lékárnička je umístěna v prostoru recepce a její použití je vždy nutno hlásit správci haly nebo zapsat do deníku k tomu určeném. Zásady první pomoci jsou v tabulkové podobě k dispozici v recepci.

Článek 6

Zákazy a nařízení

1. Na hrací plochu SH je zakázáno nosit jídlo, tekutiny (povoleny pouze mimo hrací prostor /střídačky/ v dokonale zajištěných plastových obalech) i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení SH. V případě sporu, jedná-li se o nevhodný předmět, rozhoduje správce SH. Při soutěžních utkáních odpovídají za provedení okamžitého úklidu stanovení a zřetelně označení pořadatelé.

2. V celé hale platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ kouření (čidla jsou velmi citlivě nastavena) a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako ZÁKAZ vnášet do SH hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné i potenciálně nebezpečné věci. Pro kuřáky je určené místo před budovou haly s popelníkem. Další prostor s popelníkem pro kuřáky je v prostorách na terase.

3. Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při velkém požáru, zemětřesení apod.) je ZAKÁZÁNO manipulovat s hydranty, hasicími přístroji či používat označené únikové východy. Za nedodržení těchto ustanovení je správce haly oprávněn na viníkovi požadovat ihned na místě úhradu nutných nákladů na vyčištění nebo opravu povrchu hrací plochy nebo na opravu zařízení SH, a to v minimální výši od 200,- Kč až do výše skutečně vzniklé škody. Na tuto platbu je správce povinen /bez vyzvání/ viníkovi vystavit příjmový doklad SH (KZK). V případě sporu o výši vzniklé škody je rozhodující stanovisko Správy majetku Města.

4. V šatnách SH se doporučuje neponechávat cennosti /mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, doklady, atd./ a zde je odkládat. Za případné ztráty nenese provozovatel zodpovědnost! Každému družstvu, kterému byla přidělena šatna, bude umožněna úschova výše uvedených věcí v prostoru recepce.

5. Bez souhlasu správce SH jsou svévolné manipulace se sportovním vybavením (brankami, koši, sloupky, závěsnými sítěmi, mantinely atd.), osvětlením hrací plochy, světelnou tabulí, hlavicemi radiátorů, vytápěním, zabezpečovacím zařízením či vzduchotechnikou PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNY a přísluší pouze pověřeným osobám.

6. Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení SH je třeba ihned ohlásit na recepci a zapsat do Provozní knihy SH tomu určené.

7. Na hrací ploše platí ZÁKAZ posunování sportovního vybavení (branky, sloupky apod.). Takové předměty je povoleno pouze přenášet, aby nedošlo k poničení plochy hřiště.

Článek 7

Tréninky, cvičení

1. Vstup do prostor haly je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí, zpravidla však nejdříve 15-30 minut před jejich zahájením. Vstup do haly je umožněn jen hlavním vchodem pro sportovce.

2. Do prostorů šaten je uživateli umožněn vstup pouze v doprovodu s vedoucím, trenérem, učitelem či kapitánem (dále jen zodpovědné osoby) družstva, třídy či skupiny. Klíče od prostorů šaten obdrží zodpovědné osoby nejdříve před zahájením tréninku, cvičení apod. Tyto osoby svým podpisem potvrdí správnost časových údajů přítomnosti v Provozní knize haly /podklad pro účetnictví/.

3. Osoba zodpovědná za družstvo si vyzvedne na recepci klíč od šatny a po ukončení akce klíč vrací. Při vstupu do šatny provede důkladnou kontrolu, zda žádná z přístupných zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost na recepci.

4. Tyto osoby při změnách sportů zodpovídají za manipulaci se sportovním vybavením na hrací ploše (branky, sítě, sloupky, koše atd.). Po ukončení činnosti jsou zodpovědné osoby povinny uložit tento sportovní materiál na vymezené místo a zkontrolovat jeho počty, pokud není se správcem SH dohodnuto předem jinak.

5. Bez souhlasu správce SH nelze přeznačkovat či jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch, lepit značky apod.

6. Zodpovědné osoby dohlížejí na to, aby branky byly vždy zajištěny proti převrácení!

7. Pokud zodpovědné osoby nezruší sportovní akci (tréninky) u správy haly v dostatečném předstihu, jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: do 24 hodin před sjednaným termínem v plném rozsahu, do 48 hodin ve výši 50%, do 72 hodin ve výši 25%.

8. Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby má správa SH právo tréninkové/cvičební/ hodiny zrušit. O zrušení z tohoto důvodu jsou trenéři, cvičitelé apod. informováni minimálně týden předem a to na vývěsce haly, případně webových stránkách nebo v kratší lhůtě přímo na jejich telefonní číslo. Každý trenér, cvičitel apod. je povinen sdělit správě SH možný kontakt /telefon/.

Článek 8

Soutěže, utkání, turnaje

1. Vstup do haly je možný 60 minut před zahájením sportovní akce /pořadatel může po dohodě se správou SH dohodnout vstup i odlišně/. Vstup do haly a odchod je pro sportující i diváky umožněn pouze hlavním vchodem.

2. Klíče od šaten obdrží zodpovědné osoby, případně hlavní pořadatel akce, v recepci SH a stejně tak je i osobně odevzdávají zpět. Při vstupu do šatny provedou kontrolu, zda přístupná zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost recepčnímu. Zapůjčení je evidováno podpisem v recepci SH v Provozní knize. Zapůjčení klíčů od šaten je možné pouze proti zaplacené záloze. Tato záloha bude zodpovědným osobám vrácena v plné výši pouze při nezávadném vrácení zapůjčených klíčů a nezávadném předání všech přístupných prostor. V opačném případě má správa SH právo ponechat si tuto zálohu, v případě vyšší způsobené škody pak od zodpovědných osob požadovat adekvátní náhradu. Pokud v takovém případě nedojde mezi oběma stranami k dohodě, předá vedoucí SH celou záležitost Policii ČR.

3. Pořadatel sportovní akce smí užívat pouze sjednané prostory SH. Ve všech sjednaných prostorách je povinen zajistit pořadatelskou službu vč. zřetelného označení (k dispozici rovněž v recepci SH).

4. Před zahájením sportovní akce hlavní pořadatel sdělí v recepci SH své jméno a příjmení, rodné číslo nebo číslo OP a svým podpisem stvrdí pravdivost těchto údajů. Na vyžádání správce SH je povinen prokázat svoji totožnost důvěryhodným osobním dokladem.

5. Za správné používání světelné signalizace (časomíry) plně odpovídá pořadatel sportovní akce.

6. Pořadatel sportovní akce dohlíží na to, aby branky byly vždy zajištěny proti převrácení!

7. Pokud pořadatel nezruší celodenní sportovní akci u správy haly v dostatečném předstihu, jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: do 3 dnů před sjednaným termínem v plném rozsahu, do 5 dnů ve výši 50%, do 10 dnů ve výši 25%.

8. Při sportovních akcích je zpravidla v prostorách recepce SH a po domluvě i na venkovní terase provozováno občerstvení. Pravidla jeho provozu se řídí zákonnými předpisy /obchodními, živnostenskými, hygienickými, požárními, bezpečnostními atd./.

Článek 9

Vyúčtování a úhrada

1. Správa haly (KZK) eviduje a účtuje skutečně využité hodiny zaokrouhlené na 30 minut směrem nahoru a to i hodiny pouze objednané, pokud nebudou zrušeny v termínech a dle pravidel výše uvedených. Cena za používání hrací plochy SH (vybavení pro jednotlivé sporty poskytované zdarma - např. branky, sítě apod. - určuje Příloha č.1 tohoto Provozního řádu) je stanovena v ceníku schváleném Radou města, který je k nahlédnutí u vedoucího SH, v recepci SH a na webových stránkách.

2. Správa haly je oprávněna v mimořádných případech i zrušit nebo navrhnout přesun plánovaných akcí, tréninků či cvičení nebo navrhnout změnu jejich rozvrhu. Uživatel nebo pořadatel již při sjednávání těchto akcí nebo jejich rozvrhu se správcem haly bere na vědomí, že v těchto mimořádných případech má nárok pouze na vrácení zaplacených nevyužitých hodin a nelze uplatňovat úhradu jiných nákladů nebo škod v této souvislosti vzniklých - za tyto nenese správa haly ani Město Kadaň žádnou odpovědnost.

3. Stálým uživatelům SH jsou platby za užívání SH fakturovány dle dohody se 14 denní splatností. Ostatní uživatelé při opakovaných akcích platí v hotovosti /proti příjmovému účetnímu dokladu/ v recepci SH a v dohodnutém termínu, nejpozději ale vždy do konce kalendářního měsíce.

4. Jednorázové sportovní akce musí být zaplaceny v hotovosti dle objednaných hodin předem před zahájením akce v recepci SH, pokud není se správou SH dohodnuto předem jinak. Více jak 30 denní prodlení s placením dohodnuté úhrady je důvodem pro vyřazení konkrétního uživatele z užívání SH. K dlužné částce budou účtovány úroky z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.

5. Před uzavřením závazné Smlouvy či objednávky může provozovatel SH na uživateli požadovat zálohu až do výše 50% z celkové částky objednaných účtovaných hodin. Podle bodu 7/čl. 7 a bodu 7/čl. 8 bude záloha či její poměrná část použita k uhrazení storno poplatků, případně odečtena z doplatku do stanovené výše ve prospěch provozovatele SH!
6. Klíče od šaten pro oddíly se budou vydávat na základě zaplacení 200Kč zálohy, klíče od jednotlivých skříněk na zálohu 30Kč, které budou po vrácení klíčů na recepci a kontrole šatny opět vráceny.

Článek 10

Všeobecná ustanovení

1. Za provoz SH odpovídá vedoucí SH. Má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.

2. Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele SH.

3. Při užívání prostor SH platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.

4. Ceny užívání SH jsou stanoveny ceníkem sazeb a schválila jej rada Města Kadaně.

Článek 11

Účinnost

Provozní řád byl schválen provozovatelem dne 31.května 2011 a je účinný od 1.června 2011.

V KADANI DNE 30.5.2011

Aktuality

CVIČENÍ V HALE
vloženo: 28.08. 2023 v 08:30

CVIČENÍ HLAVNĚ PRO ŽENY

horní tělocvična

Pondělí

16.00 - 16.45 Zumba pro děti od 10 let (od 18.9.)

16.45 - 17.30 Zumba pro děti 6-9 let (od 18.9.)

17.30 - 18.30 Lady Dance

(info A.Batujeva tel. 603 345 906)

19.00 - 20.30 Aerobic

(info K.Převorová. tel 724 844 789)

Úterý

16.45 - 17.30 Zumba pro děti 4-6 let (od 18.9.)

17.30 - 18.30 Zumba dospělí

(info A. Batujeva tel: 603 345 906)

19.00 - 20.00 Kondiční cvičení

(info M.Zvirinská tel 725 399 844) 

Středa

17.30 - 18.30 Čchi kung - cvičení pro všechny generace

(info A.Batujeva tel: 603 345 906)

Čtvrtek

17.50 - 18.50 Kondiční cvičení

(info M.Zvirinská tel 725 399 844)

19.00 - 20.00 Zumba dospělí

(info A.Batujeva tel 603 345 906)

 

CVIČENÍ PRO VŠECHNY

dolní tělocvična

(info J.Zetek, tel 608 068 811)

Po 18.00 - 19.00 Funkční trénink

St  18.00 - 19.00 Fyzioline

 

AKTUÁLNÍ CENÍKY K 2.1.2023
vloženo: 28.08. 2023 v 07:49

SQUASH

8.00-15.00 150Kč/h.

15.00-22.00 180 Kč/h.

Squash karta na 10 h. 1200 Kč

Squash karta na 22 h. 2200 Kč

 

SAUNA

Po - Pá 10.00 - 21.00 (v 19.30 h. je poslední vstup)

Vyjímečně Ne 10.00 - 20.00 (v 18.00 poslední vstup)

Objednávat můžete jen osobně nebo telefonicky.

1 cyklus je 90 min. + 20 min. na opuštění prostoru.

Ceník na 1 cyklus:

1 osoba sama platí 350 Kč,

2 osoby .... 225 Kč/ 1 os.

3 osoby .... 150 Kč/ 1 os.

4-9 osob ..... 100 Kč/ os.

od 10 osob ... 400 Kč/ celá skup.

děti do 10 let v doprovodu rodičů zdarma

 

HALA (8.00-21.00)

550 Kč/h. do 100 h./ročně

500 Kč/h. do 150 h./ročně

450 Kč/h. nad 150 h./ročně

 

 

UPOZORNĚNÍ:
vloženo: 16.08. 2023 v 13:44

O VŠECH AREÁLECH VE SPRÁVĚ SZK p.o. 

SE DOZVÍTE VÍCE NA NOVÝCH STRÁNKÁCH

www.sportkadan.cz

Kontakt

Sportovní hala Kadaň
U Stadionu 2028
432 01 Kadaň

Recepce:
tel.: 775 035 965
recepce@hala-kadan.cz


Provozní doba:
Po - ne 8.00 - 22.00 hod.

Vedoucí haly:
Roman Muchna
tel.: 775 035 966
muchna@hala-kadan.cz

 

Sportovní hala Kadaň * Provozovatel: Kulturní zařízení Kadaň
© 2011 Kulturní zařízení Kadaň * tvorba stránek Petr Peti